Ukba Begravelsesforening

Bibliotekvej 68, DK 2650  •  Hvidovre  •  Tlf: +45 41 33 33 04  •  info@ukba.net
Privatlivspolitik for Ukba BegravelsesforeningPrivatlivspolitik.pdf

Vores privatlivspolitik informerer dig om, hvordan vi indsamler, behandler og bevarer dine persondata i overensstemmelse med gældende regler. Endvidere vil du blive oplyst om, hvilke rettigheder du har ved vores behandling af dine personoplysninger og dine muligheder for at klage over vores behandling af dine persondata.Denne persondatapolitik gælder for dig, hvis du er en af de nedenfor beskrevne personer;1.Lovgrundlag

Reglerne om persondata fremgår af EU´s forordning (2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) samt persondataloven nr. 502 af 23 maj 2018.1.1 Begreber

For at give en bedre information af vores behandling af dine personoplysninger, ønsker vi at redegøre for nogle af begreberne som fremgår af denne privatlivspolitik med afsæt i EU´s Persondataforordning. 1. Den dataansvarlige; er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der bestemmer formålet med indsamlingen af lovlige oplysninger og valget af det hjælpemiddel, hvor behandling af personoplysninger foretages ud fra. 1. Databehandleren; er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne. 1. Almindelige oplysninger; omfatter alle oplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger). Det kan for eksempel være identifikationsoplysninger som navn og adresse eller oplysninger om økonomi, skat, gæld, væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato og -stilling, arbejdsområde og arbejdstelefon. 1. Personfølsomme oplysninger; er oplysninger om race og etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, cpr. numre, biometrisk data, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering. 1. Behandling af data; dækker enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.2.Den dataansvarlige

Ukba Begravelsesforening er en juridisk person, der er dataansvarlig for dine personoplysninger.Ukba Begravelsesforening

Biblioteksvej 68

2650 Hvidovre

Cvr. nr.:  30 97 07 05

E-mail: info@ukba.net

Tlf.:+45 41 33 33 043.Indsamling af persondata fra dig som medlem

  1. Hvem indsamler vi oplysninger fra: Ukba Begravelsesforening indsamler oplysningerne direkte fra dig.

  2. Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata: Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

  3. Formålet med indsamlingen af persondata: at sende dig regning i din levende live, at oprette vi dig i vores medlemskartotek for at kontakte dine nærmeste ved dødsfald.

  4. Hvilke oplysninger indhenter vi fra dig som medlem: vi anmoder oplysninger om dit navn, adresse, cpr. numre, registrerings- og kontooplysninger, telefonnumre og e-mails.

4. Indsamling af data fra dig som en jobansøger

4.1. Hvem indsamler vi oplysninger fra: Ukba Begravelsesforening indsamler oplysningerne direkte fra dig.

4.2 Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata; det er en legitim interesse at behandle dine data for at oprette dig som jobansøger i vores HR- system, således at vi har dine oplysninger til at kontakte dig med, når vi afholder jobsamtale. Endvidere har du ved fremsendelse af din jobansøgning givet dit samtykke til at vi kan behandle dine data.

4.3 Formålet med indsamlingen af persondata: at for at finde den rigtige kandidat til den opslåede stilling.

4.4. Hvilke oplysninger indhenter vi fra dig som jobansøger: vi anmoder oplysninger om dit navn, fødselsdato, adresse, telefonnumre og e-mails. Fagforeningsmæssige hold og cpr. numre kan vi ligeledes også spørge til under en jobsamtale, hvor du her kan give os et mundtligt samtykke i at gemme disse oplysninger.5. Indsamling af persondata fra dig som tager skriftligt eller telefonisk henvendelse: når du vil spørge om noget konkret, tager du en skriftlig eller telefonisk henvendelse til os, og her vil vi registrere nogle af dine oplysninger.

5.1 Hvem indsamler vi oplysninger fra: Ukba Begravelsesforening indsamler oplysningerne direkte fra dig.

5.2 Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata; det er en legitim interesse at behandle dine data for at give dig et fyldestgørende svar på din henvendelse.

5.3 Formålet med indsamlingen af persondata: at kunne betjene din henvendelse bedst muligt.

5.4 Hvilke oplysninger indhenter vi fra dig, når du henvender til os skriftligt eller telefonisk: alt efter hvilket emne, der er tale om, kan vi anmode om oplysning af dit navn, fødselsdato, adresse, telefonnumre og e-mails.6. Hvordan bruger vi dine persondataoplysninger:

Vi indfører dine data i vores elektroniske datasystem, som er relevant for Ukba Begravelsesforeningens arbejde.

6.1 Hvordan bruger vi dine oplysninger som medlem: Vores bogføringssystemet sender opkrævninger til pbs, som bliver trukket fra din bankkonto. Vi kan også bruge dine oplysninger til at sende dig en fysisk post via Post Danmark.

6.2 Hvordan bruger vi dine oplysninger som jobansøger: vi bruger dine data til at vurdere om du er den rette kandidat til den opslåede stilling. Vi registrerer dine data i vores HR- system for at kontakte dig eller gemmer dine oplysninger i maks. 6 måneder for at eventuelt indkalde dig en anden opslået stilling. Efter 6 måneders registrering sletter vi dine data, medmindre vi får et samtykke fra dig om at opbevare den endnu en 6 måneder.

  1. Hvordan bruger vi dine oplysninger som bruger eller besøger vores hjemmeside:

Læs venligst vores politik for cookies.7. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

Vores udgangspunkt er, at vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, du er medlem i foreningen.

7.1 Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger, når du er medlem: vi vil opbevare dine personoplysninger i den tid, du er tilknyttet vores forening, og op til fem år efter indeværende år fra din sidste indbetaling af medlemsbidraget i henhold til bogføringsloven. Personoplysninger om bank reg.nr. og kontonummer bliver slettet 13 mdr. efter, at din betalingsserviceaftale er opsagt med NETS, jf. Lov om betalinger (lov 652 af 8/6 2017).

7. 2 Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger, når du er jobansøger: Er du jobansøger hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 måneder fra din seneste ansøgningsdato.

8.3 Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger, når du er bruger eller besøger vores hjemmeside: Se vores cookies politik.8. Deling af dine persondata

Ukba Begravelsesforening deler dine persondata med sine samarbejdspartnere eller underleverandører for at udføre sit arbejde som begravelsesforening. For eksempel deler vi dine data med flyselskabet, hvis der skal blive købt flybillet til fragtning af din kiste til hjemlandet eller når en speditørvirksomhed skal transportere din kiste til begravelsespladsen. Vi kan også dele dine oplysninger med vores serviceleverandører, som bistår os med vores IT-drift, hosting og betalingsservicevirksomheden NETS under udførelsen af din fast medlemsbidrag.9. Dine rettigheder som den registrerede

9.1 Du har ret til indsigt: Du har ret til indsigt i at få oplysninger om dine persondata, som vi har behandlet i begravelsesforeningen. Du har ret til at vide hvilke oplysninger vi har registreret, hvem vi udveksler dine data med og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger.9.2 Du har ret til at kræve berigtigelse

Hvis du finder ukorrekte personoplysninger om dig, har du ret til at få dette rettet. Når dataene afhjælpes, informerer vi dem, med hvem vi måske har delt data, om at afhjælpningen har fundet sted, bortset fra de tilfælde, hvor det viser sig at være umuligt eller indebære en alt for krævende indsats. På din anmodning vil vi informere dig om, med hvem rettelsen er blevet delt.9.3 Du har ret til at kræve sletning

Du har ret til uden unødig forsinkelse at få følgende data slettet, hvis nogle af eller alle nedenstående forudsætninger er gældende:9.4 Du har ret til at kræve begrænsning af din persondata

Du har ret at kræve en midlertidig begrænsning af behandlingen af dine personlige data. Begrænsningen gælder for følgende situationer:10. Du har ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.11. Klagemuligheder

Du kan til enhver tid klage over vores behandling af dine persondata til os eller til Datatilsynet.Denne privatlivspolitik er opdateret den 27.01.2020.